นครเวียงจันทน์


ประตูแห่งนครเวียงจันทร์เมืองหลวงของลาวที่กำลังเจริญขึ้นทุกวันๆ ไม่แน่ 10 20 ปีข้างหน้าอาจจะเจริญทัดเทียมเมืองไทยก็เป็นได้

นครเวียงจันทน์ หรือ เวียนเทียน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำโขง และเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อน จึงได้เห็นซาก สถาปัตมากมายที่เป็นของฝรั่งเศส เช่น ถนน , ป้าย , สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ในตัวเมอืง แถมที่นครเวียงจันย์ยังคล้ายๆกรุงเทพตรงที่มีวัดเก่าแก่ มากมายอยู่ที่นี่ เช่น วัดพระธาตุหลวง ซึ่งมีเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระศาสดาสัมพทธเจ้า หรือ จะเป็นวัดศรีเมือง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากทางศาสนาอีกแห่งของเมืองลาว . . . สำหรับคนชอบผ้าไหม ที่ลาวยังเป็นสถานที่ที่เหมาะมากแก่การมาเลือกผ้าไหมคุณภาพดีกลับไปใช้ ไปตัด หรือไปฝากคนที่เมืองไทย

Please follow and like us:
0

Be the first to comment

Leave a Reply